Podstatnú časť Národného parku Muránska planina pokrývajú lesy. Lesné porasty zaberajú 16 409 ha (87 %) plochy NP MP a 14 023 ha (65 %) plochy jeho ochranného pásma.

Stanovištné podmienky lesov sú v južnej a severnej časti národného parku rozdielne. Južná časť územia je pod vplyvom teplejšej klímy a prevládajú tu karbonátové horniny. V zložení drevín majú väčšie uplatnenie listnáče, najmä buk. V severnej časti národného parku sa výraznejšie prejavuje chladnejšia klíma a kyslejšie pôdy na kryštaliniku. Prevládajú tu ihličnany, hlavne smrek.

Súčasné zastúpenie smreka na vlastnej planine je vyššie, než tomu bolo v minulosti. Pôvodne tu prevládali najmä jedľovo-bukové lesy s prímesou javora. Väčšie zastúpenie mali tiež dreviny borovica, lipa a dub. Taktiež smrekovec, ktorý má na Muránskej planine samostatný, tzv. muránsky ekotyp, mal podstatne väčšie zastúpenie v minulosti. Smrek prevládal v hrebeňových polohách.

Spoločenstvo kosodreviny sa vyskytuje v inverznej lokalite v Hrdzavej doline v nadmorskej výške okolo 700 metrov. Ide o jednu z najnižšie položených prirodzených lokalít kosodreviny na Slovensku.